IASA's landmark TC 04 now published in Catalan

Message forwarded from Margarida Ullate i Estanyol (Biblioteca de Catalunya, Barcelona, Spain)


La Biblioteca de Catalunya ha fet traduir al català les "Directrius per a la producció i preservació d’objectes d’àudio digital" de la IASA, una obra considerada imprescindible per als professionals de la preservació i digitalització de documents sonors.

El manual s’ocupa de tres pilars bàsics en el concepte de preservació digital: d’una banda, d’estàndards, principis fonamentals i metadades; de l’altra, de l’extracció del senyal acústic a partir dels originals; i, en darrer lloc, dels formats de destí.

L’obra ha estat elaborada por professionals que formen part del Comitè Tècnic de la IASA, coordinada per Kevin Bradley, responsable de digitalització d’àudio a la Biblioteca Nacional de Australia, i ha estat traduïda pels enginyers de so Enric Giné i Marc Sueiro, també membres actius de IASA.

Enllaç html

Enllaç .pdf (cal ser membre de IASA per descarregar-lo)


The Biblioteca de Catalunya has translated into Catalan IASA's "Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects", a work considered essential for professionals in the preservation and digitisation of audio recordings.

The manual deals with three main pillars in the concept of digital preservation: standards, principles and metadata; signal extraction from the originals, and, finally, target formats.

The original work was prepared by professionals of the IASA Technical Committee, chaired by Kevin Bradley, head of digital audio to the National Library of Australia, and has been translated into Catalan by sound engineers Enric Giné and Marc Sueiro, also active members of IASA.

html link

Link. Pdf (IASA members only)