6.6.3 Estàndards i metadades descriptives

6.6.3.1 Disposar de metadades detallades, apropiades i organitzades, resulta clau per a proporcionar un accés ampli i efectiu. En el capítol 3 Metadades , es fa una anàlisi detallada sobre les seves moltes formes i requeriments. Es recomana seguir aquesta referència en el desenvolupament d'un sistema de distribució. Només mitjançant la presència de metadades ben organitzades i estructurades es podran plantejar eines d'accés potents, basades per exemple en interfícies com mapes o línies de temps.

6.6.3.2 La manera més efectiva i rendible de gestionar i crear metadades apropiades és assegurant, abans de l’ingrés del contingut, la definició de requisits per a tots els components del sistema de distribució. D'aquesta manera, els passos en la creació de metadades poden ser establerts ja en els fluxos de treball de preingrés i ingrés de continguts. El cost de generar un mínim conjunt de metadades és, com es discuteix en la secció 7.4, la tasca extra d'afegir i estructurar les metadades en un sistema que ja existeix.