6.3.3 Sistemes d'emmagatzematge digital (DMSS)

6.3.3.1 Un sistema d'emmagatzematge digital massiu1 és aquell sistema basat en les tecnologies de la informació (TIC) que ha estat dissenyat i implementat per a emmagatzemar i mantenir grans quantitats de dades per a un llarg període de temps. Aquests sistemes apareixen en diverses formes. Un DMSS bàsic podria ser un ordinador personal amb suficient espai de disc dur i algun tipus de catàleg que pugui ser emprat per a monitoritzar els recursos que el sistema posseeix. Un DMSS més complex consistirà potser en un sistema d'emmagatzematge sobre disc dur o cinta i un grup d'ordinadors que controlin aquest sistema. Un DMSS pot contenir també diversos nivells o capes d'emmagatzematge amb diferents característiques. Es pot emprar un disc dur connectat a través d'un canal ràpid de fibra per a emmagatzemar temporalment recursos el temps d'accés dels quals sigui crític, mentre s'opta per un segon nivell d'emmagatzematge basat en discs durs de menor cost i rendiment per a material amb un temps d'accés menys crític. Finalment, l'emmagatzematge basat en cinta constituirà el nivell més efectiu en relació amb el seu cost.

6.3.3.2 La gestió d’emmagatzematge jeràrquic (de l'anglès Hierarchical Storage Management, HSM) és l'opció més usual en sistemes de grans dimensions on es disposa de diferents tecnologies d'emmagatzematge que han de constituir una unitat funcional. El sistema HSM haurà de coordinar el rendiment d'aquestes diferents tecnologies d'emmagatzematge. Els sistemes a gran escala poden també trobar-se geogràficament distribuïts per a millorar el rendiment i la tolerància a errades.

 


1 De  l'anglès Digital  Mass Storage Systems,  DMSS. (n. dels t.)