6.3.18 Sistemes d'emmagatzematge en disc dur

6.3.18.1 Els sistemes d'emmagatzematge sobre disc dur són sistemes centralitzats desenvolupats per a maximitzar l'ús de l'emmagatzematge en disc i proporcionar gran capacitat i/o rendiment. Aquests sistemes s'utilitzen en conjunció amb ordinadors servidor, de manera que un servidor disposa només d'una petita quantitat d'emmagatzematge intern sobre disc dur o, de vegades, cap en absolut. Aquests tipus de sistemes s’empren sovint com a solució d'emmagatzematge per a entorns de mitjana i gran dimensió. Com a alternativa, un arxiu digital pot compartir un sistema d'emmagatzematge centralitzat amb un cert nombre de sistemes d'ordinadors. La grandària d'un sistema pot variar des d’un terabyte a diversos petabytes. Convé recordar que el rendiment d'un sistema d'emmagatzematge pot variar notablement en funció de la configuració escollida. Per això resulta essencial anticipar una planificació acurada en funció de les necessitats reals i confiar a professionals la configuració de l'estructura d'emmagatzematge i interfícies del sistema, amb la finalitat d'obtenir el millor retorn d'inversió.

6.3.18.2 Els sistemes centralitzats d'emmagatzematge en disc es dissenyen per a proporcionar, en contrast amb els discs durs independents, una millor capacitat de recuperació davant d'errors. Aquests sistemes permeten diferents nivells alternatius de protecció en RAID, els seus components poden ser redundants a fi d'evitar errors localitzats i poden finalment  ser distribuïts localment o geogràficament per a protegir actius valuosos davant tot tipus d'errors i desastres.

6.3.18.3 El tipus de connexió entre el sistema d'emmagatzematge i els ordinadors que el sistema serveix té un paper important en el rendiment del conjunt. Hi ha en termes generals dues opcions principals, conegudes pels seus acrònims en anglès: NAS (Network Attached Storage o emmagatzematge connectat a xarxa) i SAN (Storage Area Network o xarxa d'àrea d'emmagatzematge). Mentre que l'opció NAS utilitza una xarxa de dades estàndard com Ethernet per a desplaçar dades entre els ordinadors i el sistema d'emmagatzematge, la tecnologia SAN utilitza canals commutats de fibra. Els sistemes NAS poden operar a velocitats de 100 Mbps9, 1 Gbps i 10 Gbps, mentre que els SAN treballen a 2 Gbps o 4 Gbps. Ambdues tecnologies disposen d'una clara política de desenvolupament i s'espera que el seu rendiment creixi en el futur. El disseny específic de la tecnologia SAN afavoreix el seu rendiment, factor especialment valorat en entorns més exigents. Per exemple, la mida del bloc d'entrada/sortida (I/O) pot controlar-se de manera més efectiva en un entorn SAN, mentre que els protocols de xarxa tendeixen a forçar els sistemes NAS a utilitzar mides de bloc I/O força menors. Des d'un punt de vista econòmic, la tecnologia NAS és més assequible que la SAN.

 


9 Mbps equival a megabits por segon / Gbps a gigabits per segon. (n. dels t.)