6.1.8 Sistema Obert d'Arxivatge de la Informació (Open Archival Information System, OAIS)

6.1.8.1 El Model de referència per a un sistema obert d'arxivatge de la informació, (d'ara endavant, model de referència OAIS), és un model conceptual àmpliament adoptat per a sistemes d'arxiu i repositoris digitals. El model de referència OAIS aporta un llenguatge comú i un marc conceptual compartit per biblioteques digitals i especialistes en preservació. El marc ha estat adoptat com a estàndard internacional, ISO 14721:2003. Tot i que s'han assenyalat certes insuficiències en el detall que aporta OAIS, el concepte de la construcció d'arquitectures de repositoris en una forma que es correspongui amb les categories funcionals d'OAIS és clau en el desenvolupament de sistemes modulars d'emmagatzematge amb capacitat per a l'intercanvi operatiu de continguts. La seccions que segueixen en aquest document adopten els principals components funcionals del model de referència OAIS per facilitar l'anàlisi de les eines de programari disponibles i formular les recomanacions pertinents per a un necessari desenvolupament.

6.1.8.2 Hi ha un nombre finit de funcions que un arxiu digital ha de poder realitzar per a complir de manera fiable i sostenible amb el propòsit per al qual va ser dissenyat. Aquestes funcions es defineixen en el model funcional d'OAIS com a ingrés, accés, administració, gestió de dades, planificació de la preservació i emmagatzematge en arxiu.

6.1.8.3 OAIS defineix també l'estructura dels diversos paquets d'informació necessaris per a la gestió de dades d'acord amb la seva posició en el cicle de vida digital. Aquests són els anomenats paquet de submissió d'informació o PSI (de l'anglès SIP, Submission Information Package), paquet de difusió de la informació o PDI (de l'anglès DIP, Dissemination Information Package) i paquet d'arxiu de la informació o PAI (de l'anglès AIP, Archival Information Package). Un paquet és la parcel·la conceptual que engloba les dades, metadades rellevants i informació descriptiva necessària per a un objecte de dades particular. Aquest objecte és només conceptual en el sentit que els continguts del paquet poden trobar-se disgregats en el sistema o bé units en un únic objecte digital. OAIS defineix un paquet d'informació com a informació de contingut i la seva associada informació descriptiva de preservació, necessària per a fer possible la preservació de la informació de contingut.

6.1.8.4 El PSI o SIP és el paquet d'informació que es lliure al sistema per al seu ingrés. Conté les dades a preservar i totes les metadades necessàries associades a l'objecte de dades. El PSI s'accepta en el sistema i s'utilitza per a crear un PAI.

6.1.8.5 El PAI o AIP és el paquet d'informació un cop emmagatzemat i preservat dins el sistema. És el paquet d'informació que el sistema emmagatzema, preserva i manté.

6.1.8.6 El PDI o DIP és el paquet d'informació creat per a la distribució del contingut digital. En aquest sistema es poden produir tres situacions. En primer lloc hi ha l'accés: per a això el PDI es presentarà en una forma entenedora i útil per a l'usuari final. En segon lloc hi ha l'intercanvi amb el propòsit de distribuir-ne el risc. Un arxiu pot optar per compartir parts del seu contingut amb altres institucions similars o organitzacions que tenen la funció l'emmagatzematge d'arxius. En aquest cas el PDI contindrà totes les metadades necessàries per a dur a terme aquest propòsit. En tercer lloc hi ha la distribució de contingut a arxius d'últim recurs. La situació en què un arxiu o institució en particular no disposi dels recursos necessaris per a mantenir la seva col·lecció no és tan difícil d'imaginar. En aquesta situació, un PDI estàndard permetrà a altres sistemes amb arquitectura similar assumir el seu nou paper amb la mínima intervenció manual.