6.1.6 Planificació a llarg termini

6.1.6.1 La planificació a llarg termini d'un arxiu d'àudio digital va més enllà dels estàndards tècnics aplicables a un sistema d'emmagatzematge de dades. Els aspectes tècnics s’han de resoldre, sens dubte, però també són vitals els aspectes socials i econòmics d'un sistema d'emmagatzematge digital en ple funcionament per a garantir l'accés ininterromput al contingut. Tota planificació a llarg termini hauria de considerar els aspectes següents.

6.1.6.2 La sostenibilitat de les dades no formatades en brut, és a dir, la conservació de la seqüència de bits de dades en el seu propi ordre lògic. Les dades del sistema d'emmagatzematge han de ser retornades al sistema sense cap canvi o corrupció. Els experts en sistemes informàtics han identificat un risc considerable en els processos de manteniment i regeneració de dades, de manera que només un enfocament ben dissenyat i gestionat sobre les tecnologies de la informació permetrà obtenir resultats adequats.

6.1.6.3 Formats i capacitat de reproducció. Les dades digitals només són útils en un arxiu sonor si poden ser representades o renderitzades com a àudio en el futur. La selecció mateixa del format de fitxer assegura que l'arxiu audiovisual podrà reproduir el contingut dels fitxers de dades, o serà capaç d'adquirir tecnologia disponible per a la migració dels fitxers a un nou format. El fet de descartar la incorporació d'algorismes de compressió de dades facilitarà que els processos futurs de transferència de formats es realitzin sense alteració del contingut sonor original.
  
6.1.6.4 Metadades, identificació i accés a llarg termini. Tots els fitxers d'àudio digital s’han de poder identificar i localitzar a fi que el material sonor s’utilitzi i es faci visible el valor del contingut.

6.1.6.5 Arxius sonors i economia. Aquest punt inclou l'existència i viabilitat de les institucions que donen suport als repositoris i sistemes d'emmagatzematge de dades, així com a aquells organismes que posseeixen, gestionen o obtenen rèdit del contingut d'àudio digital emmagatzemat en les primeres. El cost de manteniment d'una col·lecció d'àudio digital és creixent i es requereix per a això una planificació i un pressupost que prevegin de manera realista la preservació de la col·lecció a llarg termini. El cost de catalogar, conservar i gestionar les col·leccions d'àudio també és creixent. La preservació digital és un concepte al mateix temps econòmic i tecnològic. Els requisits de contínua sostenibilitat exigeixen en essència una font de finançament fiable, necessària per a garantir el suport continuat —encara que sigui a baix nivell— al contingut digital i al manteniment dels necessaris repositoris, tecnologies i sistemes associats, per tant temps com sigui necessari.

6.1.6.6 Alternatives de preservació, gestió i emmagatzematge. Atès que l'entorn econòmic i tecnològic resulta sovint volàtil, es recomana establir acords amb arxius i institucions que puguin assumir l'emmagatzematge de dades en el rol d'arxiu d'últim recurs. Aquests acords requeriran certa estandardització pel que fa a formats de fitxer i organització de dades, així com en aspectes socials i tècnics sobre la gestió del contingut.

6.1.6.7 Eines, programari i planificació a llarg termini. El maquinari, programari i altres sistemes no són coses que cal preservar en si mateixes, sinó meres eines que fan possible la tasca de preservació del contingut. El programari de repositori DSpace, per exemple, no es descriu a si mateix com una solució per a la preservació, sinó només com una utilitat que «permeti a les institucions amb capacitat sostenible retenir actius d'informació i oferir serveis a partir d’aquests actius» (DSpace , Michael J. Bass et al., 2002). El programari del repositori és en si mateix una eina, com ho són els diversos components dissenyats per a permetre, per exemple, l'operació, la simplificació de processos, l'automatització i la validació de la recollida de metadades. La planificació a llarg termini ha de ser capaç de modificar o actualitzar qualsevol sistema sense posar en perill el contingut.