7.4 Metadades bàsiques

7.4.1.1 El capítol 3, sobre les metadades, perfila els requisits per a la documentació i gestió d'una col·lecció. Com s'ha dit, les metadades són fonamentals en tots els aspectes del cicle de vida d'un objecte d'àudio digital. La descripció estricta de tots els aspectes de la col·lecció és un dels passos més importants per a la seva preservació. El registre detallat de metadades referents a tots els aspectes tècnics, de procés, descriptius i de procedència és part vital del procés de preservació. Sovint apareixen, però, imperatius tècnics en la preservació del material sonor que inevitablement cal prioritzar per sobre del desenvolupament de les polítiques de gestió de metadades. Les següents recomanacions bàsiques en són només el primer pas. Pretenen ajudar en la creació d'una col·lecció de metadades que serveixi per a gestionar el fitxer, o en la captura de metadades a partir de les dades per a evitar la seva pèrdua.

7.4.1.1.1 Identificador únic. Hauria de ser estructurat, significatiu i llegible per humans, així com únic. Un identificador amb significat pot ser útil per a referir-se a objectes com: fitxers de preservació o màster, còpies de distribució, registres de metadades, sèries, etc., Que els sistemes sofisticats gestionen amb metadades.

7.4.1.1.2 Descripció. Descripció de la seqüència de so. Una petita quantitat de text per a identificar simplement el contingut sonor del fitxer.

7.4.1.1.3 Dades tècniques. Format, freqüència de mostreig, nombre de bits per mostra, mida del fitxer. Encara que aquesta informació es pugui adquirir més tard, el fet d’explicitar-la en el registre de metadades permet la planificació de la gestió i la preservació de la col·lecció.

7.4. 1.1.4 Historial de codificació. El format BWF permet arxivar, en una sèrie de línies de text, informació descriptiva sobre el document original i el procés i la tecnologia emprats en la creació del fitxer digital arxivat.

7.4.1.1.5 Errors de procés. Qualsevol error que el sistema de transferència pugui detectar en el procés de transferència de dades (per exemple, errors no corregibles en transferències de dades via DAT o CD).

7.4.1.2 La informació descrita en els apartats de Identificador únic, Descripció i Dades tècniques es pot emmagatzemar en registres Dublin Core o a la capçalera d'un fitxer BWF. L'historial de codificació i els errors de procés es poden guardar en el fragment BExT (BeXT chunk) de la capçalera de BWF o bé en documents associats codificats en XML. Cal guardar la data i, si s'escau, l'hora del procés de transferència a la capçalera del fitxer BWF. La data i, si cal, l'hora d'ingrés en el repositori es guardaran en l'entitat de gestió de metadades del repositori. En certes circumstàncies, la informació conjunta de data i hora (de l'anglès timestamp) relaciona els components d'un enregistrament multipista entre si, per la qual cosa resulta d'obligada col·lecció. En general, es recomana incloure la informació de data i hora associada amb tot esdeveniment o objecte digital.