7.2 Mètodes d'arxiu digital a petita escala

7.2.1 Finançament i coneixements tècnics

7.2.2.1 És factible construir un sistema digital de preservació a baix cost, sempre que es disposi d'un mínim nivell de coneixements tècnics i alguns recursos ordinaris, encara que siguin de baix nivell. Amb independència de la seva simplicitat o robustesa, el sistema s’ha de gestionar i mantenir, i caldrà substituir-lo en un moment donat o quan hi hagi risc de pèrdua de continguts.

7.2.1.2 «La preservació digital és tant un problema econòmic com tècnic. Els requisits de contínua sostenibilitat exigeixen en essència una font de finançament fiable, necessària per a garantir el suport continuat —encara que sigui de baix nivell— al contingut digital i al manteniment dels necessaris repositoris, tecnologies i sistemes associats, pel temps que sigui necessari. Aquest finançament constant no és pas habitual dins de les comunitats que construeixen aquestes col·leccions digitals, sinó que sol basar-se en subvencions episòdiques. Per això és tan necessari el desenvolupament de models de cost sostenible per a materials digitals segons els requisits dels diversos tipus de contingut, accés i sostenibilitat». (Bradley, 2004)

7.2.1.3 El manteniment i gestió del sistema i els seus components de maquinari i programari és inevitable i indefugible. Requereix que s’hi dediquin coneixements tècnics i finançament. Qualsevol proposta de construcció i gestió d'un arxiu d'objectes d'àudio digital s'ha d'acompanyar d'una estratègia que inclogui estratègies de finançament del manteniment i la substitució de components, així com una llista dels riscos associats amb la pèrdua de coneixements tècnics i la manera d'abordar-los.
 

7.2.2 Estratègies alternatives

7.2.2.1 En cas de no poder assumir adequadament els riscos descrits en la secció anterior, l'arxiu pot buscar el suport de tercers en aquest aspecte per poder continuar amb la preservació i la digitalització de la seva col·lecció. L'arxiu pot optar per la dispersió del risc mitjançant una sèrie d'iniciatives, establint, per exemple, col·laboracions locals per a distribuir els seus fons entre una sèrie de col·leccions afins, habilitant acords amb un arxiu estable i financerament capaç, o contractant un proveïdor comercial de serveis d’emmagatzematge (vegeu la secció 6.1.6 Planificació a llarg termini).

7.2.2.2 Per a aprofitar efectivament els avantatges de les alternatives esmentades seran necessaris acords precisos sobre quines dades i continguts seran intercanviats entre els signants i com es realitzarà l'intercanvi. Caldrà establir l’acord raonablement abans que la necessitat de fer-ho esdevingui urgent. En l'apartat d'intercanvi de paquets hi haurà de constar tota la informació rellevant necessària per a continuar la tasca arxivística desenvolupada per un arxiu. Això inclourà les dades que constitueixen l'objecte propi d'àudio en la seva forma d'arxiu, les metadades tècniques, descriptives, estructurals i sobre drets, així com les de procedència de l'enregistrament i l'historial de canvis. Les dades hauran de ser empaquetades d'una manera estandarditzada de manera que permetin recrear la informació d'arxiu en cas de pèrdua, o bé la represa de la gestió del contingut per part d’un tercer fitxer si es considera necessari.

7.2.2.3 La creació d'aquests perfils es fa possible mitjançant l'ús d'eines com METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), un estàndard de codificació i transmissió de metadades àmpliament utilitzat en l'entorn bibliotecari. Qualssevol que siguin les estratègies utilitzades, l'acord sobre els aspectes formals és crític. Sigui com a base per a una replicació remota de continguts, sigui per a facilitar la federació d'arxius cooperants, un acord estandarditzat en els aspectes de forma i intercanvi d'informació és l'estratègia de preservació més efectiva possible, ja que escampa i redueix el risc d'errors deguts a desastres naturals o humans o a la manca de recursos en un moment crític del cicle de vida d'un objecte d'àudio digital.