6.1.10 Arxius de so i responsabilitat tècnica

6.1.10.1 Per més que una institució sigui responsable de la gestió d'una col·lecció o d’un grup d'objectes d'àudio, d'això no se’n deriva necessàriament que es responsabilitzi del manteniment del sistema d'emmagatzematge digital. La institució pot optar per incorporar-se a un sistema distribuït d'emmagatzematge, o adoptar els serveis d'un proveïdor extern per arxivar la seva col·lecció d'una manera més estandarditzada.

6.1.10.2 L'opció de l'emmagatzematge distribuït de dades, com el que promou i desenvolupa per a material ubicat a la xarxa la Stanford University sota el nom de LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe, "moltes còpies mantenen les coses segures") replica les dades a diferents punts de la xarxa. El sistema gestiona les dades des de la xarxa i el risc de pèrdua de dades es redueix pel fet que la informació pot ser recuperada des de molts llocs diferents. Aquest sistema no és apropiat per a material d’accés restringit o amb drets d’autor que prohibeixin la seva difusió. Requereix, també, que una institució assumeixi la responsabilitat sobre la seva gestió i desenvolupament.

6.1.10.3 Una institució pot declarar-se tècnicament incapaç d'assumir el desenvolupament i la gestió d'un sistema d'emmagatzematge digital. En aquest cas podrà, si ho desitja, establir relació amb un proveïdor extern. Aquest proveïdor podrà ser un altre arxiu, que adoptarà i emmagatzemarà la col·lecció del primer, o bé un proveïdor comercial que es farà càrrec de la gestió i l'emmagatzematge de les dades a canvi d'una tarifa.

6.1.10.4 La informació que segueix suposa la intenció per part de la institució de dur a terme el seu propi programa de preservació. No obstant això, fins i tot apostant per alguna de les alternatives apuntades més amunt, aquesta informació serà útil per a determinar si l'enfocament adoptat és fiable i vàlid.