6.3.8 Escaneig lineal i helicoïdal de cinta

6.3.8.1 Les cintes de dades poden ser enregistrades (escrites) o reproduïdes (llegides) mitjançant un capçal simple, generalment descrit com a lineal, o bé mitjançant un capçal rotatori o helicoïdal. Les cintes lineals acostumen a disposar d'un traçat de pistes en forma de serpentina. S'argumenta que el moviment en el transport de la cinta pot comportar un desgast, l'anomenat "efecte d'enllustrament4". A la pràctica, les cintes modernes es dissenyen per a suportar un alt nombre de passades sense acusar desgast. Tanmateix, segueix essent aconsellable accedir a continguts d'ús freqüent des d'un disc dur. Les cinta en general, sotmesa a descomposició química deguda a la hidròlisi i altres causes, tindrà un millor comportament sobre guies i altres parts fixes del transport a velocitats al voltant de 1-2 m/s o potser més altes, les típiques per a formats amb capçal fix o lineal. Per a formats amb capçals rotatoris o helicoïdals ens trobarem amb altes velocitats relatives entre cinta i capçal. Aquestes altes velocitats relatives augmenten l'efecte de coixí o bombolla d'aire entre la superfície de la cinta i els capçals de lectura/escriptura, per més que la velocitat lineal de la cinta sobre les parts fixes de guies i capçals sigui molt menor. D'aquí ve l'habitual confusió en aquest aspecte.

 


4 De  l'anglès shoe-shine effect. (n. dels t.)