6.6.5 Sistemes de recerca i intercanvi de dades

6.6.5.1 El grau d'ús d'un material es determina en la mesura que el seu contingut es pugui descobrir. Per a garantir-ne un ús ampli, el contingut s'ha de fer visible a través de diversos mitjans.

6.6.5.2 El protocol client-servidor Z39.50 permet la cerca i recuperació d'informació sobre bases de dades remotes. El seu ús està estès entre biblioteques i centres d'educació superior i la seva existència és anterior a Internet. En consideració a la seva àmplia utilització es recomana establir a la base de dades un servei compatible amb Z39.50. No obstant això, en l'entorn de xarxa aquest protocol està essent ràpidament substituït per SRU/SRW (Search/Retrieval via URL i Search/Retrieve Web service respectivament). SRU és un protocol estàndard de cerca d'informació a través d'Internet (formularis de consulta), basat en llenguatge XML. Utilitza CQL (contextual Query Language), una sintaxi estàndard per a la representació de consultes (http://www.loc.gov/standards/sru/). SRW és un servei web que proporciona una interfície SOAP (Simple Object Access Protocol) per a consultes en col·laboració amb SRU. Hi ha diversos projectes de codi obert que donen suport a l'estàndard SRU/SRW en relació amb importants programaris de repositori digital, entre ells DSpace i FEDORA.

6.6.5.3 OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata harvesting), iniciativa per a un protocol de recollida de metadades, és un mecanisme per a la interoperabilitat dels repositoris. Els repositoris poden exposar la seva estructura de metadades a través de l'OAI-PMH, on s'agrega i utilitza per permetre consultes sobre els continguts. Els nodes OAI-PMH poden ser incorporats en repositoris comuns. D'altra banda, OAI-ORE (Object Reuse and Exchange) serà un mecanisme important per a la comunitat d'arxius audiovisuals, ja que aborda l'important requisit de la gestió eficient d'objectes de dades compostos, en sincronia amb l'arquitectura de la WWW (World Wide Web). Permet la descripció i intercanvi d'agregacions dels recursos en la WWW. «Aquestes agregacions, de vegades anomenades objectes digitalscompostos, poden combinar recursos distribuïts amb múltiples tipus de mitjans (text, imatges, dades i vídeo) ». Vegeu http://www.openarchives.org/.

6.6.5.4 Calen continguts i metadades interoperatius per a fer possible el treball en entorns sofisticats en xarxa. Això implica la necessitat de compartir i comprendre una sèrie d’atributs, un esquema general capaç d'operar en una varietat de marcs i un conjunt de protocols sobre intercanvi de continguts. Com sempre, en l'entorn digital, l'objectiu serà més a prop  com més se segueixin els estàndards, esquemes, marcs i protocols recomanats, i es descartin les solucions propietàries.